Head-Fi.org › Forums › Misc.-Category Forums › Members' Lounge (General Discussion) › Anyone from the Philippines here?
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Anyone from the Philippines here? - Page 39

post #571 of 575
Quote:
Originally Posted by bluesnote View Post
 

Filpino based in Singapore Head-Fi'er here! Kamusta mga kabayan! 

 

kasama ka ba sa HEEP SG Group?

post #572 of 575

Hindi pa ser. Nasabihan lang ako. Wala kasi ako Facebook. hehehehe :ph34r:

post #573 of 575
Quote:

Originally Posted by bluesnote View Post

 

Hindi pa ser. Nasabihan lang ako. Wala kasi ako Facebook. hehehehe :ph34r:

 

tina-try kong makipag meetup sa kanila 1 time, hindi naman natuloy.

post #574 of 575

subukan natin muli.

post #575 of 575

Manila!

New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
Head-Fi.org › Forums › Misc.-Category Forums › Members' Lounge (General Discussion) › Anyone from the Philippines here?